ซันฟู้ดส์ ริเริ่มจากการร่วมส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

ร่วมกับสมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน บนพื้นที่ 1,000 ไร่ที่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

เพื่อเปลี่ยนเป็นวิถีแห่งออแกนิค ริเริ่มตั้งแต่ปี 2557 โดยจัดการองค์

ความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเข้าสู่ออแกนิคอย่างแท้จริงในปี 2559 และเพื่อ

เป็นแม่แบบในการส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบออแกนิค และ

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีการแปรรูป ด้วยความ

มุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกข้าว

ออแกนิคอย่างแท้จริง

   OUR PRODUCTS
สินค้าทั้งหมด
RICE
ข้าว
RICE FLOUR
แป้งข้าว
SUPPLEMENTS
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
SNACK & CANDY
ขนม และ ลูกอม
Powered by MakeWebEasy.com